Johannesburg-Wes Gemeente
Die voormalige Johannesburg-Wes Gemeente is gestig met die same­smelting van die destydse Melville en Booysens Gemeentes gedurende 1974. Drie erwe is saam vir R25 000 aangekoop, die huise daarop gesloop en die eerste sooi is gespit op 28 Julie 1974. Die gemeente het aanvanklik in die Brixton Laerskoolsaal, en later in die kerksaal, aanbid totdat die kerkgebou in 1978 voltooi is. Die skuldvrye toewyding van die kerkgebou het in 1990 plaasgevind.

Demografiese veranderinge het gelei tot die verkoop van die kerkgebou gedurende 1996. Die gemeente het toe eers in die AGS Kerk, Melville aanbid en later in die Afrikaanse Baptistekerk, Auckland Park. Daar is omvattend gekyk na die beste ligging om `n nuwe kerkgebou op te rig en twee opsies was verder ondersoek, naamlik aan die Suidekant of aan die Noord-Westekant van Johannesburg. Daar is op laasgenoemde besluit en die soeke na geskikte grond het begin.

Tydens hierdie soeke is daar met Roodepoort Gemeente samesprekings gevoer waarin besluit is dat die twee gemeentes sal saamsmelt en `n nuwe kerkgebou oprig.

Roodepoort Gemeente
Aan die einde van 1948 is die oorspronklike Roodepoort Gemeente onder leiding van Leraar Raubenheimer gestig. Hierdie groep het vanaf sy ontstaan tot 1969 in die Vrymesselaarsaal in Roodepoort aanbid. Gedurende Augustus 1969 is ‘n nuwe kerkgebou te Floridameer woongebied in gebruik geneem.

Panorama Gemeente
Na samesmelting van die Roodepoort en die Johannesburg-Wes Gemeentes is daar besluit om na ‘n alternatiewe perseel vir ‘n nuwe kerk ondersoek in te stel. Die kerk in Florida is in 2004 aan ‘n Engelstalige sustergemeente verkoop. ‘n Geskikte perseel is in Weltevredenpark (Panorama) aangekoop, hersoneer en ontwikkel, waarna met die bou van die nuwe kerk as mede-pastorie begin is. Vanaf 2004 is die Nederduits Hervormde Kerk in Weltevredenpark en daarna die Neskuiken Kleuterskool in Floridapark vir tydelike aanbiddingspersele gebruik.

Die nuwe kompleks is van November 2007 in gebruik geneem en op 29 Maart 2008 het al ons planne `n werklikheid geword met die inwyding van ons nuwe kerkgebou.

In 2016 is ons saal in gebruik geneem en ons is nog besig met die finale afrondings.